ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ

ਸਾਰੇ ਅਰਸ ਗੋਤੀਆ ਦੈਂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨਵ ਦੇ ਤਵੀਤਾਂ, ਤਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿੰਗਸ. ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ